Algemene voorwaarden van Huismuziek

Algemeen
Huismuziek is een vereniging en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel, Utrecht, onder nummer 40476730. Activiteiten en cursussen van Huismuziek staan open voor iedereen vanaf 16 jaar, ook voor niet-leden van Huismuziek, ongeacht nationaliteit of afkomst. Kinderen onder de 15 jaar zijn welkom mits onder begeleiding van een volwassene. De voertaal bij de cursussen is Nederlands, tenzij anders vermeld.

Inschrijvingen
Inschrijven kan online op www.huismuziek.nl. Ga naar cursusprogramma en klik op de cursus waaraan je wilt meedoen. Heb je geen internet, schrijf je dan telefonisch in. Je ontvangt altijd een bevestiging van de inschrijving per e-mail of per post. Hierin staat de datum waarop je hoort of de cursus doorgaat.

Van elke inschrijving ontvang je direct op je e-mailadres het door jou ingevulde inschrijfformulier als automatisch gegenereerde e-mail, en binnen enkele dagen daarna ontvang je ook een bevestiging van het bureau met nadere informatie per e-mail of als je geen e-mailadres hebt, per post. Als je geen automatisch gegenereerd bericht ontvangt na je online inschrijving of na vijf werkdagen niets ontvangt, neem dan contact op met het bureau, want de inschrijving is dan niet goed doorgekomen.
De uiterste inschrijfdatum staat bij elke cursus vermeld. Inschrijving voor een niet-volgeboekte cursus is vaak na deze datum nog mogelijk. Is het maximumaantal cursisten bereikt, dan kun je vrijblijvend op de wachtlijst. Na het verstrijken van de uiterste inschrijfdatum krijg je bericht of de cursus doorgaat en nadere informatie.
Je inschrijving verplicht je vanaf het moment van de bevestiging dat de cursus doorgaat tot betaling van het volledige cursusgeld, ook als je de cursusdagen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont. Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren kunnen niet worden verwerkt.
De meest actuele en uitgebreide informatie over het cursusprogramma staat op onze website. Uiterlijk drie weken voor aanvang van een cursus ontvang je aanvullende informatie, een deelnemerslijst en muziek (niet voor alle cursussen).

Gebruik persoonlijke gegevens
Je naam, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en instrument/zangstem worden vermeld op de deelnemerslijst en toegezonden aan alle medecursisten van de cursus waarvoor je je hebt ingeschreven. Ook wordt het adres door het bureau Huismuziek gebruikt om je nader over de cursus te informeren en je attenderen op eventuele wijzigingen. Als je dit niet wenst moet je onder opmerkingen op het inschrijfformulier noteren: ‘ik wil niet dat mijn e-mailadres en/of telefoonnummer en/of woonplaats en/of instrument/zangstem op de deelnemerslijst wordt vermeld’. Huismuziek verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden.
De privacyverklaring van Huismuziek vind je hier.

Cursusprijs en reductiefonds
Alle cursusprijzen zijn onder voorbehoud van prijsstijgingen. Ze zijn vastgesteld op basis van de opgeven kosten van locaties, cateraars e.d. Huismuziek behoudt zich het recht voor om cursusprijzen aan te passen als dat noodzakelijk is door verhoging van de prijzen van vaste en variabele kosten.
De cursusprijs is gebaseerd op het lidmaatschap dat je op het moment van inschrijven hebt. Het is altijd mogelijk je basislidmaatschap om te zetten naar een cursus- of bouwlidmaatschap.

Jongerenkorting
Huismuziek biedt jongeren t/m 30 jaar 50% korting op de cursusprijs voor leden. Dit geldt voor alle cursussen en videolessen. Het percentage deelnemers met deze korting kan maximaal 10% van het aantal deelnemers uitmaken.

Administratiekosten
Je bent altijd administratiekosten schuldig (€ 5,00 bij dagcursussen en € 20,00 voor overige cursussen). In de cursusprijs zijn de administratiekosten al verrekend.

Reductiefonds
Huismuziek is blij met iedereen die meer kan en wil betalen voor een cursus. Dit geld komt vervolgens in een reductiefonds, waarop de minderdraagkrachtige cursisten een beroep kunnen doen. Dit laatste kan slechts een keer per persoon per jaar. Een verzoek voor een reductie richt je (met goede redenen omkleed) schriftelijk of per e-mail aan het bestuur van Huismuziek, dat daar discreet mee omgaat.

Betalen
Zodra zeker is dat een cursus doorgaat, ontvang je per e-mail een factuur (per post als we geen of een onjuist e- mailadres van je hebben). Het daarop aangegeven bedrag moet twee weken voor aanvang van de cursus op de rekening van Huismuziek staan. Wacht alsjeblieft met betalen tot na ontvangst van de factuur. Huismuziek behoudt zich het recht voor je de toegang tot de cursus te weigeren indien het cursusgeld niet is voldaan. Blijft betaling na meerdere herinneringen achterwege dan wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.

Annuleren: reguliere voorwaarden
Bij annulering door Huismuziek krijg je het cursusgeld terug, inclusief de administratiekosten.
Annuleer je zelf, dan ben je altijd administratiekosten schuldig (€ 5,00 bij dagcursussen en € 20,00 voor overige cursussen) evenals het op dat moment geldende annuleringstarief.
Bij een annulering binnen de onderstaande termijnen betaal je:

• van 8 tot 2 weken voor aanvang: 50%;
• van 2 weken tot 2 dagen voor aanvang: 75%; 
• binnen 2 dagen voor aanvang: 100%.

Annuleringsfonds
Het is mogelijk om bij Huismuziek een storting in het annuleringsfonds (voorwaarden vind je onderaan deze pagina) te doen ter dekking van niet voorziene omstandigheden zoals ernstige ziekte of andere bijzondere omstandigheden. De administratiekosten blijven altijd verschuldigd. Raadpleeg de website voor de juiste voorwaarden.
De bijdragen voor storting naar het annuleringsfonds zijn:

• € 5,00 voor een losse dag;
• € 12,50 voor een weekend en tweedaagse cursus;
• € 15,00 voor een drie
- of vierdaagse cursus;
• € 20,00 voor een midweek of zesdaagse cursus;
• € 27,50 voor een week.
Je vraagt de annuleringsdekking direct bij het inschrijven via de website aan of uiterlijk een week na inschrijving met een e-mailbericht of brief aan het bureau.
Heb je gekozen voor het annuleringsfonds dan ben je de kosten daarvoor altijd verschuldigd bij annulering.

VOORWAARDEN VAN HET ANNULERINGSFONDS VAN HUISMUZIEK.
Artikel 1 Doel.
Huismuziek, vereniging voor muziek en instrumentenbouw, heeft een annuleringsfonds ingesteld voor deelnemers aan de cursussen van Huismuziek, waaruit de kosten van gehele of gedeeltelijke annulering van deelname aan een cursus in geval van de in artikel 2 genoemde omstandigheden worden vergoed.
Artikel 2 Bij welke gebeurtenissen.
U kunt alleen aanspraak maken op gedeeltelijke vergoeding door het fonds indien de annulering uitsluitend en rechtstreeks het gevolg is van e?e?n of meer van de volgende gebeurtenissen of omstandigheden : a) onvrijwillige werkloosheid van cursist, mits deze is ontstaan na de cursusinschrijving; b) overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel - van cursist zelf ; of - van een familielid in de 1e of 2e graad, of partner; of - van een der ensembleleden, indien sprake is van een gezamenlijke inschrijving voor een cursus; c) complicaties bij een zwangerschap van cursist of diens partner d) overige niet te voorziene gebeurtenissen van materiële of immateriële aard in de onmiddellijke omgeving van cursist, welke hem noodzaken van deelname aan een cursus af te zien, zulks ter beoordeling van het bestuur van Huismuziek.
Artikel 3 Vergoeding in geval van annulering.
Indien recht op vergoeding op grond van artikel 1 en 2 bestaat, vergoedt Huismuziek bij annulering de betaalde cursusprijs, onder aftrek van het daarin begrepen bedrag aan administratiekosten en de bijdrage voor het annuleringsfonds van de betreffende cursus.
Artikel 4 Vergoeding bij afbreken/onderbreken.
Indien recht op vergoeding op grond van artikel 1 en 2 bestaat, vergoedt Huismuziek bij afbreken tijdens een cursus een gedeelte van de betaalde cursusprijs, naar rato van het aantal gemiste cursusdagen. Bij onderbreken van een cursus wordt geen vergoeding gegeven.
Artikel 5 Geldigheidsduur
Betaling vindt uitsluitend plaats nadat aan de cursist de bevestiging van toelating tot de betreffende cursus door Bureau Huismuziek is verstrekt. De aanspraak op vergoeding kan worden gemaakt tot het einde van de desbetreffende cursus.
Artikel 6 Bijdrage annuleringsfonds.
De bijdrage voor het annuleringsfonds dient tegelijk met het cursusgeld te worden betaald en de te betalen bijdrage komt op de factuur voor de desbetreffende cursus te staan. In het geval dat annulering plaatsvindt voordat de cursist een factuur voor de cursus heeft ontvangen, dient de bijdrage alsnog tezamen met de administratiekosten te worden betaald.
Artikel 7 Verplichtingen van de cursist
Om aanspraak te maken op vergoeding, dient de cursist binnen 2 weken na de startdatum van de cursus: a) Huismuziek schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van de annulering, met opgave van de reden daarvan; en b) een verklaring over te leggen, waaruit blijkt dat minstens een van de onder 2 genoemde gebeurtenissen of omstandigheden van toepassing is.
Artikel 8 Vervallen van recht op uitkering.
Het recht op vergoeding vervalt indien niet aan de verplichtingen, genoemd in artikel 7 is voldaan.
Artikel 9 Geschillen.
Eventuele geschillen of bezwaren betreffende de uitvoering van deze regeling kunnen schriftelijk worden voorgelegd aan het bestuur van Huismuziek.

Docenten
Huismuziek behoudt zich het recht voor bij onvoorziene omstandigheden een docent te laten vervangen door een andere professionele docent met vergelijkbare expertise en ervaring. Huismuziek restitueert in dat geval geen cursusgeld aan een deelnemer die om die reden wil annuleren.

Speel- en zingniveau
Bij de cursussen staat vermeld voor welk speel- of zingniveau ze zijn bedoeld. Huismuziek hanteert vijf niveaus, aangeduid met ? tot ?????: beginnend, goede beginner, gemiddeld, (ver)gevorderd en professioneel. Instrumentalisten kunnen daar ook aan de hand van een aantal vragen hun niveau bepalen. Neem bij twijfel contact op met een van de bureaumedewerkers.

Cursusvoorbereiding
Het speel/zingniveau is natuurlijk niet alleen doorslaggevend voor het slagen van een cursus. Bij een aantal cursussen wordt de muziek vooraf toegezonden, met de bedoeling dat je, bij het begin van de cursus, op zijn minst het grootste deel van je partij redelijk kunt spelen en/of zingen en zeker de solistische delen daarvan.

Cursusaccommodaties en vervoer
Gedetailleerde informatie over de cursusaccommodaties vind je op de website bij de betreffende cursus of sturen wij je op verzoek toe. Voor cursisten die geen eigen vervoer hebben regelen we altijd een groepstaxi. Huismuziek biedt nu ook een taxiservice van deur tot deur. De kosten van de taxi’s zijn voor rekening van de cursist en zijn afhankelijk van het aantal passagiers.

Beeldmateriaal
Huismuziek behoudt zich het recht voor om tijdens cursussen foto’s en beeld- en geluidopnamen te (laten) maken voor promotiedoeleinden. Als je niet wilt dat een foto of filmpje waar jij op staat wordt gebruikt, maak dit dan s.v.p. vooraf kenbaar aan het bureau Huismuziek en tevens aan de cursusleiding ter plaatse. Wij zullen er dan op toezien dat je niet wordt gefotografeerd en/of gefilmd.

Ziekte en verhindering
Als je door omstandigheden een cursus niet kunt bijwonen, verzoeken we je ons hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen. Dat kan tijdens de openingstijden van het bureau op telefoonnummer 026-8450788 of per e-mail info@huismuziek.nl of buiten kantooruren op telefoonnummer 06-46487148 (Sabine d’Hont) en 06-57478583 (Bien Schijf). Wij geven dit dan door aan de docent(en) en de locatie.

Aansprakelijkheid
Huismuziek is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen; evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en activiteiten. De persoonlijke WA-verzekering van de deelnemer aan een cursus dient te worden aangesproken in geval van ontstane schade aan eigendommen van een cursuslocatie.

Ondanks de zorg die door Huismuziek aan de correcte invoer van de cursusgegevens wordt besteed, kan Huismuziek niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, omissies of onvolkomenheden in de weergave van die gegevens in de programmagids of op de website.

Klachten en suggesties
Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze cursussen en activiteiten. Wanneer je niet tevreden bent of wanneer zaken niet aan je verwachtingen voldoen, vernemen wij dit graag. Je kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan het bestuur van de vereniging. Je ontvangt altijd een antwoord. Ook suggesties zijn van harte welkom.

Huismuziek | Postbus 9 | 6800 AA Arnhem
T: 026 - 845 07 88 | M: 06-46487148 
www.huismuziek.nl | info@huismuziek.nl