Annulering

Bij annulering door Huismuziek krijg je het cursusgeld terug, inclusief de administratiekosten. Annuleer je zelf, dan ben je altijd administratiekosten schuldig (€ 5 voor dagcursussen en € 20,00 voor langere cursussen), evenals het op dat moment geldende annuleringstarief. Bij een annulering binnen de onderstaande termijnen betaal je:

•     van 8 tot 2 weken voor aanvang: 50%
•     van 2 weken tot 2 dagen voor aanvang: 75%
•     binnen 2 dagen voor aanvang: 100%

Het is mogelijk om bij Huismuziek een storting in het annuleringsfonds te doen ter dekking van niet voorziene omstandigheden zoals ernstige ziekte of andere bijzondere omstandigheden. De administratiekosten blijven altijd verschuldigd. Raadpleeg de website voor de juiste voorwaarden.

De bijdragen voor storting naar het annuleringsfonds zijn:

•     € 5,00 voor een losse dag
•     € 12,50 voor een weekend en tweedaagse cursus
•     € 15,00 voor een drie- of vierdaagse cursus
•     € 20,00 voor een midweek, vijf- of zesdaagse cursus
•     € 27,50 voor een week

Je vraagt de annuleringsdekking direct bij het inschrijven via de website aan of uiterlijk één week na inschrijving met een e-mailbericht of brief aan het bureau.

Voorwaarden Annuleringsfonds Huismuziek

Artikel 1 Doel.
Huismuziek, vereniging voor muziek en instrumentenbouw, heeft een annuleringsfonds ingesteld voor deelnemers aan de cursussen van Huismuziek, waaruit de kosten van gehele of gedeeltelijke annulering van deelname aan een cursus in geval van de in artikel 2 genoemde omstandigheden worden vergoed.

Artikel 2 Bij welke gebeurtenissen.
U kunt alleen aanspraak maken op gedeeltelijke vergoeding door het fonds indien de annulering uitsluitend en rechtstreeks het gevolg is van één of meer van de volgende gebeurtenissen of omstandigheden : a) onvrijwillige werkloosheid van cursist, mits deze is ontstaan na de cursusinschrijving; b) overlijden, ziekte of ernstig ongevalsletsel - van cursist zelf ; of - van een familielid in de 1e of 2e graad, of partner; of - van één der ensembleleden, indien sprake is van een gezamenlijke inschrijving voor een cursus; c) complicaties bij een zwangerschap van cursist of diens partner d) overige niet te voorziene gebeurtenissen van materiële of immateriële aard in de onmiddellijke omgeving van cursist, welke hem noodzaken van deelname aan een cursus af te zien, zulks ter beoordeling van het bestuur van Huismuziek.

Artikel 3 Vergoeding in geval van annulering.
Indien recht op vergoeding op grond van artikel 1 en 2 bestaat, vergoedt Huismuziek bij annulering de betaalde cursusprijs, onder aftrek van het daarin begrepen bedrag aan administratiekosten en de bijdrage voor het annuleringsfonds van de betreffende cursus.

Artikel 4 Vergoeding bij afbreken/onderbreken.
Indien recht op vergoeding op grond van artikel 1 en 2 bestaat, vergoedt Huismuziek bij afbreken tijdens een cursus een gedeelte van de betaalde cursusprijs, naar rato van het aantal gemiste cursusdagen. Bij onderbreken van een cursus wordt geen vergoeding gegeven.

Artikel 5 Geldigheidsduur
Betaling vindt uitsluitend plaats nadat aan de cursist de bevestiging van toelating tot de betreffende cursus door Bureau Huismuziek is verstrekt. De aanspraak op vergoeding kan worden gemaakt tot het einde van de desbetreffende cursus.

Artikel 6 Bijdrage annuleringsfonds.
De bijdrage voor het annuleringsfonds dient tegelijk met het cursusgeld te worden betaald en de te betalen bijdrage komt op de factuur voor de desbetreffende cursus te staan.  In het geval dat annulering plaatsvindt voordat de cursist een factuur voor de cursus heeft ontvangent, dient de bijdrage alsnog tezamen met de administratiekosten te worden betaald.

Artikel 7 Verplichtingen van de cursist
Om aanspraak te maken op vergoeding, dient de cursist binnen 2 weken na de startdatum van de cursus: a) Huismuziek schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van de annulering, met opgave van de reden daarvan; en b) een verklaring over te leggen, waaruit blijkt dat minstens één van de onder 2 genoemde gebeurtenissen of omstandigheden van toepassing is.

Artikel 8 Vervallen van recht op uitkering.
Het recht op vergoeding vervalt indien niet aan de verplichtingen, genoemd in artikel 7 is voldaan.

Artikel 9 Geschillen.
Eventuele geschillen of bezwaren betreffende de uitvoering van deze regeling kunnen schriftelijk worden voorgelegd aan het bestuur van Huismuziek.